INSIGHT

Spodbujanje industrijske simbioze z razvojem novega in inovativnega pristopa k usposabljanju

O projektu

Čeprav je bil dokazan potencial industrijske simbioze pri doseganju zelene rasti in uvajanju krožnega gospodarstva, je ena največjih slabosti Evrope v nezmožnosti prenosa baze znanja v določene izdelke in storitve. Deležniki poročajo o vrzeli med znanji, ki jih zagotavljajo izobraževalne ustanove, in znanji, ki jih dejansko zahteva industrija. Podjetja v EU in z njimi povezani akterji morajo postati bolj konkurenčni na osnovi talenta in inovacij. Naložba v znanje, spretnosti in kompetence bo koristila posameznikom, institucijam, organizacijam in celotni družbi, tako da bo prispevala k rasti in zagotovila pravičnost, blaginjo in socialno vključenost v Evropi in širše. Da bi zapolnil to vrzel, ponuja INSIGHT razvoj novega poklicnega profila, pospeševalca industrijske simbioze in zanj prilagojenega učnega načrta.

Cilji

  • Razviti nov poklicni profil (IS FACILITATOR) za oblikovanje skupnega učnega načrta in učenja.
  • Opredeliti pot usposabljanja, ki vključuje ključno študijo, ki temelji na trenutnih znanjih, spretnostih in metodologiji, ki zajema predhodne ugotovljene vrzeli.
  • Izdelati učna gradiva, skupaj z metodami, pedagoškimi pristopi in orodji.
  • Izdelati platformo za e-učenje in sodelovanje, za zagotovitev rabe razvitih materialov
  • Določiti strateški in izvedbeni načrt za preoblikovanje programov PIU v IS.

Kdo je pospeševalec industrijske simbioze?

Pospeševalec industrijske simbioze bo odgovoren za različne naloge: izvedbo analize na svojem vplivnem področju, opredelitev in spodbujanje možne sinergije med podjetji iz različnih sektorjev, izkoriščanje prednosti krožnega gospodarstva v njih, itd. Vplivno področje bo odvisno od profila dela, bodisi na lokalni, regionalni ravni, znotraj istega tehnološkega parka, ipd.

Koristi projekta INSIGHT

INSIGHT je namenjen sedanjim in bodočim delavcem regionalnih razvojnih agencij, tehnoloških centrov, grozdov, lokalnih in regionalnih uprav, tehnoloških parkov, pa tudi ostalim subjektom, povezanim z gospodarskim razvojem ciljnih območij. Končni koristniki rezultatov projekta bodo seveda podjetja in družba na splošno, saj bo sedanje odpadke mogoče ponovno uporabiti kot surovine, kar bo doprineslo k zmanjšanju njihovega nastajanja in stroškov ter s tem k izboljšanju kakovosti življenja.

Ime projekta
INSIGHT - Spodbujanje industrijske simbioze z razvojem novega in inovativnega pristopa k usposabljanju
Vodilni partner
EcoRes
Ciljne skupine
Regionalne razvojne agencije, tehnološki centri, grozdi, lokalna in regionalna uprava, tehnološki parki in ostali deležniki, povezani z gospodarskim razvojem.
Proračun
€ 327.028,00
Trajanje
01.09.2019 - 28.02.2022
Spletna stran
Dokumenti
Izjava o financiranju

Partnerji