HAePPI

Spodbujanje inovacij v evropskem habitatu in e-zdravstvenem sektorju skozi javno naročanje inovativnih rešitev za izboljšanje konkurenčnosti evropskih MSP

O projektu

Čeprav bi lahko ustvaril ogromen trg za inovativne izdelke in storitve, ostaja potencial javnih naročil zelo neizkoriščen. Cilj Evropske komisije (EK) je izboljšati prakse javnih naročil, spodbuditi povpraševanje po inovativnih izdelkih in storitvah v Evropi ter spodbuditi uvajanje inovacij v EU. To izhodišče je bilo prvotno opredeljeno že leta 2007, s sporočilom o predkomercialnih naročilih, in okrepljeno v sporočilu iz leta 2017 „Ustvarjanje javnih naročil v Evropi in za Evropo“. Slednje je določilo šest prednostnih nalog strateške politike na področju javnih naročil. Tako lahko najdemo dva različna tipa razpisov, ki se nanašata na inovacije v javnih naročilih:

  • Predkomercialna naročila ali PCP, ki se nanašajo na javna naročila R&R storitev. Naročnikom ponuja način, da si delijo tveganja in koristi naročanja raziskav in razvoja za reševanje izzivov v javnem interesu, za katere na trgu še ni nobene tehnološke rešitve.
  • Javna naročila inovativnih rešitev ali PPI, ko naročniki nastopajo kot vodilni kupci z naročilom inovativnih rešitev (ne R&R za njihov razvoj), ki so na novo prispele na trg, vendar zaradi pomanjkanja tržne zavezanosti k uvajanju še niso na voljo v obsežni komercialni obliki.

Cilj

Cilj projekta HAePPI je razviti nov učni načrt o javnih naročilih inovativnih rešitev (PPI) v skladu s potrebami MSP s področja habitatov in e-zdravja. Izdelan bo inovativni in odprti program poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bo zagotovil prilagojen učni načrt, s katerim bodo strokovnjaki opremljeni s specifičnimi, osnovnimi in transverzalnimi veščinami, ki so trenutno potrebne v procesih javnega naročanja na področju inovacij.

Rezultati in koristi

Projekt HAePPI bo dosegel naslednje rezultate in koristi:

  • Pridobljeni rezultati bodo okrepili procese izobraževanja in usposabljanja menedžerjev in zaposlenih v MSP ter jih opremili s potrebnimi kompetencami in veščinami za sodelovanje na javnih razpisih za inovacije.
  • Razvoj specifičnih, osnovnih in transverzalnih kompetenc in veščin, pomembnih za MSP, kot so menedžment, podjetništvo, vodenje, digitalne in ustvarjalne veščine ter jezikovne kompetence na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
  • Spodbujanje ustvarjalnih in inovativnih praks v sektorjih habitatov in e-zdravja, kot je uporaba elektronskih naprav ali tehnologije IoT.
  • Spodbujati PPI kot bistveni instrument za doseganje ciljev programa Obzorja 2020 in izboljšanje inovacij v Evropi.
haeppi-logo-full-color-900px
Ime projekta
HAePPI - Spodbujanje inovacij v evropskem habitatu in e-zdravstvenem sektorju skozi javno naročanje inovativnih rešitev za izboljšanje konkurenčnosti evropskih MSP
Vodilni partner
Region Nordjylland
Ciljne skupine
Strokovnjaki v zdravstvenem in habitatnem sektorju, študenti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v industriji in zdravstvu
Proračun
€ 324.031,00
Trajanje
01.12.2019 - 31.05.2022
Spletna stran
Available materials
Izjava o financiranju

Partnerji