GoDanuBio

Participativni ekosistemi za pospeševanje oživitve sodelovanja med podeželjem in mestom z upravljanjem podonavskega krožnega biogospodarstva

O projektu

Podonavske regije in mesta se soočajo z velikimi demografskimi spremembami. Izseljevanje s podeželja povzročajo boljše zaposlitvene možnosti za mlade in možnosti za boljše življenje v mestih. Soustvarjanje prihodnjih strategij za povečanje privlačnosti podeželskih območij je ključno, da se mladim dajo nove spodbude za oživitev podeželskih območij. Krožna bioekonomija se uporablja kot orodje, ki obljublja pospeševanje regionalnega razvoja. Gre za koncept, ki se osredotoča na prehod gospodarstva, ki temelji na fosilnih virih, v gospodarstvo, ki uporablja trajnostno proizvodnjo bioloških virov in procese za razvoj novih proizvodov, pri čemer se osredotoča na podeželska območja in njihov razvoj. Koncept katalizira interdisciplinarno sodelovanje tudi med različnimi političnimi področji / ravnmi za aktivno reševanje demografskih sprememb, s povečanjem ustvarjanja vrednosti z novim sodelovanjem, poslovnimi modeli in vrednostnimi verigami, ki povečujejo privlačnost za bivanje in celo preselitev na podeželska območja. Dolgoročni cilj projekta je izboljšati socialno-ekonomski status regij, prispevati k varstvu okolja, podnebja in virov ter pospešiti razvoj podeželja. Razvit bo ekosistem za sistematično upravljanje na več ravneh vključujoč akterje iz zainteresiranih javnosti, akademske sfere, industrije in struktur političnega odločanja. Ta ekosistem daje prostor za soustvarjanje in nove oblike integriranega sodelovanja med mesti in podeželjem, kar vodi k večji institucionalni zmogljivosti za spopadanje z demografskimi spremembami ter k premagovanju vztrajnega pomanjkanja angažiranosti družbenih akterjev v političnem sistemu tako, da jim dodelijo odgovornost za reševanje demografskih sprememb.

Cilji

  • Spodbujati nujno umestitev teme bioekonomije v ukrepe nacionalne / regionalne / lokalne politike, ki rezultirajo v pripravi in sprejemanju bioekonomske strategije;
  • Opredeliti pilotne lokalne akterje in dokazati prednosti bioekonomskega pristopa na konkretnih primerih – pokazati ekonomske in družbene vrednosti bioloških ekosistemov;
  • Razkriti podeželsko-mestne, medregionalne in nadnacionalne možnosti sodelovanja za izvajanje krožne bioekonomije v praksi na celotnem podonavskem območju.

Rezultati

Rezultat projekta GoDanuBio je povečana institucionalna sposobnost za reševanje skupnih demografskih izzivov, kot je povečanje privlačnosti podeželskih območij za mlade ter izboljšane strukture upravljanja za izvajanje participativnega upravljanja. Da bi izkoristili inovacijski potencial v regijah, bo v projektu izvedeno  združevanje regionalne odličnost in oblikovanje pilotnih projektov. Na ta način bodo javni in zasebni akterji dejavno vključeni v politično odločanje. S tem projekt rezultira v pristojnosti javnih organov za aktivno reševanje demografskih sprememb, v tesnem sodelovanju s strokovnjaki in javnostjo. Prispeva k vključevanju akterjev, ki so doslej zanemarjeni (na primer ravnanje z odpadki, industrijski grozdi, itd.), vendar so ključnega pomena pri aktiviranju podeželskih območij. Projekt jih vključuje v participativno upravljanje. Rezultat teh novih ekosistemov je soustvarjanje okvira za spopadanje z demografskimi spremembami.

Ime projekta
GoDanuBio - Participativni ekosistemi za pospeševanje oživitve sodelovanja med podeželjem in mestom z upravljanjem podonavskega krožnega biogospodarstva
Vodilni partner
BIOPRO Baden-Württemberg GmbH
Ciljna skupina
MSP
Proračun
€ 2.713.796,50
Trajanje
01.07.2020 - 31.12.2022
Spletna stran
Izjava o financiranju

Partnerji