CHAIN REACTIONS

Pospeševanje pametne industrijske rasti skozi inoviranje vrednostnih verig

O projektu

CHAIN REACTIONS obravnava izziv industrijskih regij, ki ne izkoriščajo inovacijskih dejavnosti velikih vodilnih korporacij, da bi povečale regionalno zmogljivost za črpanje novega zna-nja ter ga spremenile v konkurenčno prednost in poslovno vrednost.

Namen projekta je krepitev regionalnih ekosistemov z znanjem in orodji za pomoč podjetjem pri premagovanju ovir in ustvarjanju trajnostne rasti z inoviranjem vrednostnih verig.

CHAIN REACTIONS se zato osredotoča na sodobne pristope, ki upoštevajo vrednostne verige in njihov kompleksen razvoj, v nasprotju z linearnimi pristopi prenosa tehnologij.

Cilji

  • Formalizirati vzorce inoviranja vrednostnih verig in praktične instrumente za uporabo v izbranih sektorjih.
  • Spodbujati regionalno povezovanje in dosledne inovacijske pristope za izvajanje skupne vizije, z upoštevanjem sistemskega sodelovanja in vključevanja različnih akterjev na področju inoviranja v različnih sektorjih.
  • V okviru pilotne faze izvesti končni konfiguracijski model.
  • Vzpostavljene bodo aktivnosti transnacionalnega sodelovanja in mreženja ter spodbuden odprt prostor za medsektorski prenos znanja in inoviranja vrednostnih verig.
  • Za vsakega od petih industrijskih sektorjev pripraviti realističen portfelj scenarijev transformacije na podlagi vpliva inovacijskih gonilnikov.
  • Vsem partnerjem/regionalnim deležnikom omogočiti, da stalno posodabljajo portfelj ob upoštevanju regionalnih posebnosti.

Ključne aktivnosti

Partnerji v okviru projekta:

  • Razvijajo praktične instrumente (npr. zrelostne modele), ki omogočajo merjenje inovacijskega potenciala in zmogljivosti podjetij za uporabo inovacijskih gonilnikov, ter tudi instrumente, ki omogočajo spodbujanje in podporo procesom inoviranja vrednostnih verig.
  • Vzpostavljajo zveze za inoviranje in rast (Innovation and Growth Alliances), zasnovane na principu »Triple Helix«, in razvijajo svojo sposobnost za podporo inoviranju vrednostnih verig s pomočjo usposabljanja in praktične izvedbe.
  • Vzpostavljajo observatorije vrednostnih verig za analizo izbranih industrijskih sektorjev in njihovih vrednostnih verig ter uveljavljajo razvite modele in instrumente (pilotna faza).
  • Spodbujajo transnacionalno uveljavljanje pametne specializacije S3 in pojav novih transnacionalnih vrednostnih verig z ustvarjanjem transnacionalnih odprtih sodelovalnih prostorov v izbranih industrijskih sektorjih.

Ključni sektorji

Skladno s posameznimi prioritetami pametne specializacije S3, se partnerji osredotočajo na ključne industrijske sektorje: zdravje, napredna proizvodnja, IKT in elektronika, energija in okolje ter bioekonomija. 

Ime projekta
CHAIN REACTIONS - Pospeševanje pametne industrijske rasti skozi inoviranje vrednostnih verig
Vodilni partner
Pannon Business Network
Ciljna skupina
MSP
Proračun
€ 2.090.597,00
Trajanje
01.04.2019 - 31.03.2022
Spletna stran
Izjava o financiranju

Partnerji